TIEL -Net als veel andere gemeenten luidt de gemeente de noodklok over de financiële situatie. De gemeente moet ingrijpende maatregelen nemen als de rijksoverheid niet meer beleidsruimte en financiële middelen biedt. Maatregelen die direct het woon- en leefklimaat treffen van de inwoners van Tiel en de regio. En die leiden tot een ongewenste afbraak van het voorzieningenniveau.


Dit schrijven college en gemeenteraad in een brief aan de ministers Ollongren en Hoekstra. Lees de brief aan ministers Ollongren en Hoekstra over de financiele situatie.

Gekort op budgetten

De overheid heeft de uitvoering van het sociaal domein neergelegd bij gemeenten. Tegelijkertijd werd er gekort op de budgetten. Naast onder andere kortingen en een herverdeling in het gemeentefonds en afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen (vanaf 2022), heeft dit diepe sporen achtergelaten in de Tielse begroting. Ook de rekening van de invoering van het Wmo abonnementstarief is in de gemeentelijke begroting beland. De gemeente ziet zich genoodzaakt om voor de komende begrotingsjaren voor de derde keer in vier jaar een bezuinigingsoperatie uit te voeren. Nog los van de gevolgen van de verwachte druk op sociale voorzieningen door de gevolgen van de coronacrisis op economie, werkgelegenheid en zorg.

Tiel en regio veel te verliezen

Als centrumstad voor de Betuwe vormt Tiel een belangrijk hart van voorzieningen voor onze inwoners en die van de regio. Hoewel onze regiogemeenten gebruik maken van de vele voorzieningen, zijn zij, mede door hun eigen financiële situatie, niet in staat om hieraan bij te dragen. Tel daar een toenemende zorgvraag van de inwoners bij op en het is duidelijk dat de gemeente voor moeilijke dilemma’s komt te staan. Moeten de lasten voor onze inwoners verder omhoog? Moeten we belangrijke voorzieningen sluiten om zorgkosten te dekken? Verminderen we het onderhoud aan de openbare ruimte? Keuzes die directe gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van onze inwoners en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook worden nieuwe investeringen, zoals in woningbouw en duurzaamheid, onmogelijk.

Oproep aan ministers

College en gemeenteraad roepen de ministers op om te zorgen voor voldoende en structurele rijksfinanciering, Financiering die past bij het huidige takenpakket en financiële mogelijkheden van gemeenten. Een takenpakket dat door de rol van centrumgemeente en door de decentralisaties van wet- en regelgeving vanuit het rijk bij de gemeente is neergelegd.

Videoboodschap

Namens de gemeente hebben burgemeester Hans Beenakker en wethouder Carla Kreuk ook een videoboodschap gemaakt over de financiële situatie van de gemeente. Samen met de videoboodschappen van andere gemeenten wordt deze boodschap aangeboden aan de vaste kamercommissie gemeentefinanciën van de Tweede Kamer.