TIEL - Het gaat beter met de veiligheid in de gemeente Tiel. Als we kijken naar de afgelopen acht jaar zien we een positieve ontwikkeling en sterke verbetering van de veiligheid in Tiel. Zo zijn er de afgelopen jaren minder woninginbraken, auto- en fietsendiefstallen, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. De cijfers specifiek over 2020 zijn wel beïnvloed door de effecten van corona. Zo zien we afgelopen jaar een sterke stijging van het aantal meldingen over jeugdoverlast en een toename in cybercriminaliteit.

Dit wijzen de nieuwste veiligheidscijfers uit. Over de hele linie zien de gemeente en politie een verdere afname van de criminaliteits- en overlastcijfers:

  • Het aantal bedreigingen en mishandelingen is sterk gedaald in de afgelopen jaren.
  • Jeugdoverlast laat sinds een piek in 2015 een stevige daling zien tot bijna een halvering van het aantal meldingen in 2019.
  • Het aantal vernielingen en incidenten van vandalisme en baldadigheid is meer dan gehalveerd t.o.v. 8 jaar geleden.
  • Woninginbraken zijn t.o.v. het ‘topjaar’ 2012 met maar liefst 88% gedaald.
  • Fietsendiefstal en diefstal uit/van auto’s en motoren is ook meer dan gehalveerd t.o.v. 2012.
  • Straatroof en zakkenrollerij laten ook een voortdurende daling zien.
  • De inbraak in bedrijven is 75% gedaald.
  • De afgelopen jaren zijn er minder ongevallen met letsel en geen dodelijke ongevallen.

Impact corona in 2020

2020 is overheerst door de corona-crisis. De maatregelen van het Rijk hebben invloed op de veiligheidscijfers. Meer thuiswerken en thuis zijn, geen evenementen, minder bezoek, winkels en horeca dicht. Dit leidt tot minder mensen op straat en meer sociale controle in de wijken. Maar ook tot meer spanningen achter de voordeur en kortere lontjes bij inwoners. We zien hierdoor meer overlastmeldingen van jeugd en we zien de meerjarige stijging van overlast verwarde personen doorzetten.

Aandachtspunten 2021-2022

Burgemeester Beenakker: “Het is belangrijk te benadrukken dat we op heel veel veiligheidsthema’s een positieve trend zien en dat we op de goede weg zijn in Tiel. Een sterke daling van incidenten raakt direct het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers op een positieve manier. Ook al zijn de cijfers goed, we blijven hoog scoren vergeleken met de omliggende plattelandsgemeenten en gemiddeld Nederland. Dit komt onder andere door ons stadse karakter en regionale functie en voorzieningen. We blijven dus fors investeren om de cijfers verder omlaag te brengen. Dit wordt nu verder nog belangrijker door de effecten van corona op de langere termijn. De kwetsbaarheid van inwoners, waaronder jeugd, neemt toe. We zien in de cijfers over 2020 dat het aantal burenruzies en tijdelijke huisverboden is gestegen. Dit moet nog wel verder blijken uit de aanvullende cijfers van onze zorg- en veiligheidspartners. Ook verwachten we een stijging van ondermijnende criminaliteit door branches die onder financiële druk staan. Criminelen spelen hierop in. Als het water je aan de lippen staat, dan kan de verleiding groot zijn om hierop in te gaan. Ondermijning is en blijft een aandachtspunt in 2021. Het aantal woninginbraken gaat waarschijnlijk verder dalen. We zijn namelijk meer thuis door de coronamaatregelen. Daarom hebben we meer aandacht voor digitale criminaliteit (phishing en andere cybercrime)”.

Toename digitale criminaliteit

De politie ziet het afgelopen jaar op dit vlak al een forse toename in de cijfers. Teamchef Elise Meier: “Sinds de eerste lockdown in maart 2020 zien we dat de digitale criminaliteit flink is gestegen. Corona werkte als een katalysator voor dit soort criminaliteit, dat zich niet aan gemeentegrenzen houdt. Een slachtoffer kan uit Tiel komen, terwijl de dader vanuit huis opereert aan de andere kant van het land of vanuit het buitenland. We werken in de eenheid Oost-Nederland en ook daarbuiten met cybercrimeteams die bijvoorbeeld inzetten op fenomenen als ‘vriend-in-noodfraude’. Dat leidde in de opsporing tot de aanhouding van tientallen verdachten, maar ook tot preventie die gericht in Tiel werd ingezet.”

Samen met partners en inwoners

Burgemeester Beenakker: “Voor de aanpak van overlast en criminaliteit werken we als gemeente samen met veel partners, zoals politie, handhavers van de Avri en welzijnsorganisaties. Maar ook onze inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol. Mooie voorbeelden hiervan zijn de 35 buurtpreventieprojecten en de samenwerking met op bedrijventerreinen en in de winkelcentra. Hierin zijn inwoners en ondernemers actief bezig met het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Gezamenlijke projecten en wijkinitiatieven die bijdragen aan een veilig en leefbaar Tiel, het opzetten van WhatsApp groepen en de deelname aan Burgernet zijn mooie voorbeelden daarvan.”

Bekijk ook de infographic Veiligheidscijfers Tiel.