GELDERLAND - De Provincie Gelderland opent 3 subsidieregelingen voor veehouders die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. "Zo willen we de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden verminderen". Gedeputeerde Harold Zoet: “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse vee-houders die door willen ook helpen.”

De subsidieregelingen zijn nadrukkelijk bedoeld voor veehouders die hun bedrijf willen doorzetten. Dat kan met nieuwe activiteiten, op een andere plek, of met extra maatregelen. Hiermee dragen we bij aan meerdere toekomstmogelijkheden voor veehouders in de provincie. Namelijk verbreden, legaliseren PAS-melders en verplaatsen.

Aanvulling op regelingen Rijk

De regelingen zijn een aanvulling op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) van het Rijk en de bestaande regelingen van het Rijk voor het moderniseren en innoveren van veehouderijen. Die regelingen zijn gemaakt voor een aantal specifieke doelgroepen binnen de veehouderij.

De 3 Gelderse subsidieregelingen

  • Een subsidie is bedoeld voor veehouders die andere economische activiteiten willen ondernemen. Zo kunnen ondernemers op dezelfde plek doorgaan met een ander bedrijf.
  • Een andere subsidie is bedoeld voor veehouders waarbij er sprake is van stikstofuitstoot vlak bij een Natura 2000-gebied, die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij.
  • De 3e subsidie is speciaal voor PAS-melders. PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding moesten doen van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten PAS-melders alsnog een vergunning hebben. Met de subsidie kunnen ze investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Daardoor kan de ondernemer investeren in maatregelen waardoor legalisatie (een vergunning) mogelijk is.

4e subsidie voor gedeeltelijke beëindiging

Later in 2023 volgt er mogelijk nog een subsidie voor gedeeltelijke beëindiging van veehouderijen. Agrarisch ondernemers krijgen een vergoeding voor sloopkosten, de vervangingswaarde van de stal en het inleveren van dierrechten. We toetsen de regeling op dit moment aan het staatssteunkader. Naar verwachting is daar eind 2023 meer duidelijkheid over.

Natuurherstel en perspectief voor boeren

De regelingen zijn een uitwerking van de Gelderse aanpak voor stikstof: Gelderse Maatregelen Stikstof. Met dit programma werken we aan natuurherstel en vermindering van stikstofuitstoot. Ook geven we perspectief aan agrarisch ondernemers. Gedeputeerde Harold Zoet: “De toekomstbestendige agrarische sector is essentieel voor Gelderland en Nederland. De landbouw verzekert ons van voedsel en is bepalend voor de inrichting van ons landschap.”

Provincie gebruikt stikstofruimte

Vanaf eind september 2023 kunnen veehouders de subsidies aanvragen bij de provincie. De stikstofruimte die vervolgens vrijkomt door de aanvragen en het aanpassen van de vergunningen, gebruiken we voor PAS-melders, het versterken van de natuur of voor economische activiteiten, zoals huizen bouwen en wegen aanleggen.

Budget

We stellen in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor deze 3 regelingen. We onderhandelen nog met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) om meer geld voor deze regelingen beschikbaar te stellen.